Vedtekter

Vedtekter for:

ARENDALS BRYGGERIETS VENNER – ARENDAL.

 

 • 1. NAVN.

 

Klubbens navn er ARENDALS BRYGGERIETS VENNER – ARENDAL, forkortet ABV.

 

 • 2. FORMÅL.

 

Arendals Bryggeriets Venners formål er å ivareta og fremme ARENDALS ØLETS fremtid og eksistens, ved å fremme dets gode navn og rykte med jevnlig konsum og støtteerklæringer. Klubbens formålsparagraf skal oppnås gjennom å utvikle sosialt samvær mellom medlemmene og ved omgåelse av andre likesinnede.

 

 • 3. ANSVAR.

 

Klubbens medlemmer har ikke økonomisk ansvar utover forpliktelse ved å betale kontingent. Styret kan ikke stifte gjeld.

 

 • 4. MEDLEMSKAP.

 

Søker må være fylt 25 år ved innsendelse av søknad. Søknad om medlemskap må være anbefalt av to offiserer. Klubben er åpen for begge kjønn. Styret behandler søknaden, og det kreves alminnelig flertall for opptak. ABV– styrets beslutning kan ikke ankes. Når innmeldingsavgift og første års kontingent er betalt, tildeles nye medlemmer et nytt medlemsnummer (utgåtte medlemsnummer brukes ikke om igjen) og status som matros.

 

Det kreves at innmeldingsavgift og/eller kontingent er betalt innen den av styret angitte frist og 3 oppmøter på offisielle ABV – arrangementer i foreningsåret for å opprettholde medlemskapet, uansett gradsnivå. Året (foreningsåret) defineres som perioden mellom to ordinære generalforsamlinger. For opprettholdelse av medlemskap kreves 3 oppmøter i løpet av foreningsåret.

 

Et medlem som nyter vin på våre arrangementer, vil umiddelbart bli ekskludert og miste medlemskap og medlemskort, innbetalt kontingent vil ikke bli refundert.

 

ABV skal maksimalt ha 150 medlemmer, som kommer inn under vårt lov verk. Av disse skal antallet offiserer ikke overstige 100, resten 50 skal ha graden matros.

 

FØRSTEREIS

Førstereis kommer ikke under vårt lov verk, og har derfor ikke møterett eller møteplikt, men må være over 20 år, og er selv ansvarlig for å oppgi rett personalia. Førstereis trenger ikke søke om medlemskap, men må betale inn en årsavgift som til en vær tid er bestemt av generalforsamlingen. Medlemskapet gjelder fra 01.01 til og med 31.12 hvert år, og vil få tilsendt eget medlemskort for denne perioden, samt bli informert via e-post/sms ved behov.

 

MATROS.

Matros er laveste medlemsgrad. Et medlem er matros inntil det gis opprykk til offiser så lenge de generelle kravene om frammøte, kontingentinnbetaling og etterlevelse av vedtektene tilfredstilles.

 

OFFISER.

Opptak av nye offiserer foretas på rituell måte ved generalforsamling av stuerten/seremonimester, etter godkjennelse av styret. Antallet offiserer skal ikke overstige 100. Opptak av matros til ledig plass som offiser skjer i medlemsnummerrekkefølge blant de matroser som har vært medlem i minst 6 måneder og i siste foreningsåret har hatt minst 3 oppmøter.

 

 • 5. KLUBBENS OPPBYGGING.

 

A: GENERALFORSAMLING/ÅRSMØTE.

B: STYRE.

 

 • 6. GENERALFORSAMLING.

 

Generalforsamlingen er ABVs høyeste organ og avholdes en gang pr. år – en av de første mest hensiktsmessige dag i Mars – som et nytt foreningsårs første møte. Generalforsamlingen består av offiserene. Innkallelse til generalforsamlingen skal sendes offiserene minst 2 uker før avholdelse, og skal inneholde dagsorden, sted og tidspunkt. Forslag til generalforsamlingen kan fremmes av offiserene og må være styret i hende senest 14 dager før møtet.

 

 • 7. MØTERETT/STEMMERETT.

 

Alle offiserer har møterett og stemmerett på generalforsamlingen. Møte, tale, og stemmerett betinger at evt. Gjeld til foreningen er innbetalt innen generalforsamlingen starter.

 

Saker avgjøres normalt ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Av vedtektene fremgår det hvilke saker som krever kvalifisert flertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning. Ved ekstraordinær generalforsamling avgjøres stemmelikhet ved formannens dobbeltstemme. Matroser kan inviteres til generalforsamlingsmøtet, men har da kun talerett etter samme vilkår som for offiserene. Kun offiserer og matroser som oppfyller kravene til medlemskap jmf. § 4. Kan innkalles og delta på generalforsamling.

 

 • 8. GENERALFORSAMLINGENS MYNDIGHET OG OPPGAVER.

 

Generalforsamlingen velger møteleder, sekretær og to offiserer til å undertegne godkjent regnskap, budsjett og årsmøteprotokollen.

Generalforsamlingens Agenda:

 1. Åpning ved presidenten.
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 3. Valg av møteleder, sekretær og to offiserer til å underskrive

protokollen, godkjent regnskap og budsjett.

 1. Styrets beretning for perioden.
 2. Regnskap for perioden.
 3. Kontingent, innmeldingsavgift og budsjett.
 4. Innkomne forslag.
 5. Valg:
 6. a) Styremedlemmer som er på valg i hht lovene.
 7. b) Valgkomité på to tidligere styremedlemmer for ett år.

c.) Valg av revisor for 1 år.

 1. Seremonielle rutiner.
 2. Forslag til aktivitetsplan for kommende periode.
 3. Undertegning av regnskap og budsjett. Protokoll undertegnes når den er ferdig skrevet.
 1. Avslutning.

 

Under punkt 6 “Foreta valg” skal generalforsamlingen velge personer til de styreposisjoner som er på valg for to år, evt. supplere andre posisjoner for ett år, og en valg komité på 2 representanter for ett år. De siste velges blant tidligere styremedlemmer.

 

Det skåles i Arendal mellom hvert avsluttende punkt på dagsordenen.

 

 • 9. SERVERING PÅ GENERALFORSAMLINGEN.

 

Stuerten/seremonimesteren er ansvarlig for at det er rikelig med 1839 Arendals – fluidum i lokalet, og at passende tilbehør er innen rimelig rekkevidde.

 

 • 10. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret eller minst 2/3 av offiserene krever det. Ekstraordinær generalforsamling skal kun behandle de saker møtet er innkaldt for. Skriftlig innkallelse skal skje med minst 14 dagers varsel og være vedlagt dagsorden med nødvendige dokumenter.

 

 • 11. STYRET.

 

Styret består av 7 offiserer som velges for 2 år av gangen.

Matroser som har vert medlem i ABV mer enn 1 år og har høy møtefrekvens kan også velges inn i styret. (Styret vurderer matrosene før de oversendes valgkommiteen) Disse matrosene som velges inn får automatisk offisersgrad uavhengig av rekkefølge.

 

Kontreadmiral/president                     velges i år med partall.

Overstyrmann/visepresident                 velges i år med oddetall.

Gnist/økonomisjef                               velges i år med partall.

Stuert/seremonimester              velges i år med oddetall.

 1. Styrmann/sekretær             velges i år med oddetall.
 2. Styrmann/representant velges i år med partall.

Fokkeslask                                          velges i år med oddetall.

 

Styret er beslutningsdyktig når 4 representanter er til stede. Ved stemmelikhet avgjør formannens dobbeltstemme.

 

Styret kan ekskludere medlemmer hvis styret finner rimelig grunn til å tro at medlemmet har brutt klubbens vedtekter, undergraver klubbens interesser eller på annen måte vanærer ABV. Dette krever tilslutning fra 2/3 av styrets medlemmer. Medlemskontingenten blir ikke refundert.

 

Styret kan opprette arbeidsgrupper og til enhver tid foreta de beslutninger som fremmer klubbens formål. Styret fordeler selv arbeidsoppgaver.

 

 • 12. MEDLEMSKONTINGENT/INNMELDINGSAVGIFT.

 

Medlemskontingent for det påbegynte foreningsår og innmeldingsavgift fastsettes hvert år av generalforsamlingen.

 

 • 13. ÆRESMEDLEMSKAP.

 

Styret kan utpeke et æresmedlem pr. år. Når det er mer enn 5 æresmedlemmer i klubben, må styrets innstilling godkjennes med 2/3 flertall blant æresmedlemmene. Æresmedlemskap varer evig, men kan dog ikke testamenteres bort. Aktive styremedlemmer kan ikke utnevnes som æresmedlemmer. Æresmedlemmer inngår i offiserskorpset, men er fritatt for kontingent og oppmøtekrav.

 

 • 14. UTMELDELSE.

 

Ved utmeldelse refunderes ikke innbetalt kontingent.

 

 • 15. VEDTEKTSENDRINGER.

 

Endring av disse vedtekter kan besluttes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med minst 3/4 av de avgitte stemmer.

 

 • 16. OPPLØSING.

 

Oppløsing av ABV kan bare besluttes av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med minst 3/4 av de avgitte stemmer.

 

Ved oppløsing skal ABVs midler tilfalle en veldedig organisasjon som jobber til fremme for Arendals gode renommé og rykte. Valget av organisasjon krever alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

Vedtektene ble sist endret på ordinær generalforsamling 01.09.2017.