1. APV Stiftelse

Initiativ til å starte APV ble tatt av Svein Erik Hansen.

Etter 2 til 3 sonderinger ble det besluttet å sette i gang. Følgende 6 personer var da med:

Svein Erik Hansen

Alf Kristiansen

Svein Andersen

John Otto Nilsen

Øystein Evensen

Jon Stubberud

Det ble enighet om at hver skulle verve 5 medlemmer, d.v.s. totalt 36 medlemmer.

Visjonen var i idéfasen at det kunne bli bruk for en slik forening i forhold til bryggeriet og arendalspilsens fremtid.  Trusselbildet var åpenbart og byen hadde opplevd at andre kjente virksomheter som bar Arendals navnet (bl.a. Arendal Forsikring), var forsvunnet. Her var det viktig å ta vare på noe av byens stolthet.

Intensjonen var at det ikke skulle være en ungdomsklubb og aldersgrensen ble satt til 25 år og ikke med ektefelle. Det skulle heller ikke være en venners-vennersklubb eller bare Sjøloftets klientell.

Vedtektene for klubben ble laget før stiftelsen med ideer fra andre tilsvarende klubber. Det skulle i tillegg være en straight profil på klubben, samt en god økonomi.

Det ble i den tidlige fasen nedlagt et stort arbeid med å få de forskjellige etablissementer i byen til å gå over til Arendals. Et arbeid som ble kronet med et godt resultat. Havnepuben, Madam Reiersen og Stephanie gikk alle over til Arendals.

I startfasen og den første tiden ble alt arbeid utført av styremedlemmene og da med stort engasjement som etter en stund resulterte i at APV sammen med en tilsvarende forening hos E.C. Dahl i Trondheim ble regnet som de mest seriøse i sitt slag i landet.

Som en kuriositet kan nevnes at under den første aksjonen for Arendals ble det avholdt 11 styremøter på 37 dager!

Leave a Reply